OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Postupujeme při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,  případně v souladu  s  dalšími  právními předpisy. 

Při zpracování osobních údajů jsou dodržovány následující zásady :

- to Tap nezpracovává osobní údaje uživatelů  služeb jinak než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. 
- Data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění účelů,  pro něž byla poskytnuta a pouze po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. 
- Pokud  to Tap  vyžaduje  v rámci poskytování služby  osobní údaje nutné k identifikaci uživatele nebo k zprostředkování kontaktu s uživatelem,  výslovně o to uživatele požádá. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit  to Tap další nepovinné údaje. 
- Pokud uživatel vyplní   a odešle formulář s vyžádanými osobními údaji,  dává zároveň souhlas  se zpracováním  těchto údajů, zejména  za účelem identifikace  uživatele.  Uživatel dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním, zejména pro cílení reklamy  a zasílání obchodních sdělení. V souvislosti s využíváním  služeb  uživatelem  mohou být shromažďovány i  další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresa IP, pomocí které se uživatel přihlašuje  ke službám, datum a čas přístupu k těmto službám apod.
- Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a uživatel je oprávněn souhlas  kdykoli písemně odvolat na adrese  to Tap, OC Omega, nám. Svobody 702/9, Brno 602 00.  Po odvolání souhlasu budou  veškeré údaje uživatele z databáze  zlikvidovány a  nebudu dále  zpracovávány, či šířeny. 
to Tap může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon, anebo se souhlasem uživatele.

Poučení pro uživatele o jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může 

a/ požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 
b/ požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu